Welke kleinhandel en met welke activiteiten in aanmerking voor Hinderpremie bij openbare werken in het Noorden van België

20/02/23

Geconfronteerd met één handelsuitbating die in aanmerking zou komen voor de Hinderpremie, uitbetaald via Vlaio, en de andere handelsuitbating, lees vestigingseenheid, langs dezelfde verkeersas is Gent die blijkbaar niet in aanmerking zou komen voor de Hinderpremie, maar wel voor eventuele sluitingsdagen tijdens de hinderperiode, ben ik wat meer gaan documenteren.

Voor wie?

De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen en richt zich voornamelijk op de detail­handel (‘winkeliers’), de horeca en diensten waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

 • Aantal werknemers: De onderneming mag maximaal 9 werknemers hebben. Daarbij wordt alleen gekeken naar de RSZ-personeelsklasse vermeld in de VKBO. Met interimkrachten wordt geen rekening gehouden.
 • Rechtsvorm: Onder onderneming wordt verstaan: de natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, burgerlijke vennootschappen met handelsvorm van privaat recht, en buitenlandse ondernemingen met een vergelijkbaar statuut, die beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.
  De onderneming moet een geldige rechtsvorm hebben aangenomen. Daarbij wordt alleen gekeken naar de rechtsvorm vermeld in de VKBO. Bekijk hier de lijst van de geldige rechtsvormen voor de toekenning van de hinderpremie.
  Vzw’s en overheidsondernemingen zijn uitgesloten.
 • Rechtstoestand: De onderneming moet in een geldige rechtstoestand verkeren. Daarbij wordt alleen gekeken naar de rechtstoestand vermeld in de VKBO. Bekijk hier de lijst van de geldige rechtstoestanden voor de toekenning van de hinderpremie.

Voor welke activiteiten?

Wij aanvaarden de activiteiten die te maken hebben met de rechtstreekse verkoop van producten of het verlenen van diensten aan eindgebruikers. Voor deze activiteiten is ter plaatse direct en persoonlijk contact met de klanten vereist. Deze activiteiten kunnen dan ook moeilijk op verplaatsing worden uitgeoefend.

Hierbij wordt alleen gekeken naar de NACE-code van de hoofdactiviteit van de vestiging toegekend door de RSZ of door de btw-administratie.

Voor de hinderpremie zijn de aanvaardbare NACE-codes de detailhandel (winkeliers), de horeca en allerhande diensten waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten is vereist en die redelijkerwijze moeilijk kunnen worden uitgeoefend op verplaatsing. Bekijk hier de lijst van de aanvaardbare NACE-codes voor de toekenning van deze premie (enkel de NACE-codes vermeld als groep 1).

Vaste openingstijden

Bijkomend wordt nagegaan of in de vestiging op vaste tijdstippen persoonlijk en direct contact met de klanten plaatsvindt. Als de vestiging geen vaste openingstijden heeft, kan geen hinderpremie (of sluitingspremie) worden toegekend.

Bij de elektronische aanvraag van de hinderpremie moet de onderneming de vaste openingstijden van de getroffen vestiging opgeven (Op welke weekdagen is de vestiging normaal gezien open?). De terugkerende jaarlijkse verlofperiode mag daarbij buiten beschouwing worden gelaten. De opgegeven openingstijden worden systematisch gecontroleerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Ernstige hinder

Om te kunnen spreken van ernstige hinder, moet cumulatief aan deze voorwaarden voldaan zijn:

 1. Het moet gaan om één of meerdere grondwerk(en) waarbij een oppervlakte van meer dan 50m2 wordt opengebroken en die geheel of gedeeltelijk op hetzelfde moment worden uitgevoerd;
 2. De rijbaan of één of meer rijstroken worden geheel of gedeeltelijk afgesloten;
 3. De grondwerken moeten de status ‘concreet gepland’ bereikt hebben. Dit wil zeggen dat de signalisatievergunning is aangevraagd voor het in het GIPOD ingegeven grondwerk;
 4. De werkzaamheden duren minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen.

Hinderzone

Om in aanmerking te komen voor een hinderpremie (en voor een eventuele sluitingspremie die daarop kan volgen), moet de vestiging gelegen zijn binnen de hinderzone. 

Om een zone met ernstige hinder te bepalen, wordt gekeken naar de geregistreerde gegevens in het GIPOD, de databank van wegenwerken. Alle wegvakken en kruispunten die overlappen met de GIPOD-grondwerkzone, vormen de hinderzone. De GIPOD-grondwerkzone is de zone waarbinnen de wegenwerken worden uitgevoerd. Een wegvak is het gedeelte van de weg tussen twee opeenvolgende kruispunten.

Meer weten over de geplande werken? Kijk dan op www.geopunt.be (toepassing ‘Hinder in Kaart’).

Als voorbeeld kreeg ik van de bevoegde instanties

Volgens de bevoegde overheid,

"De hinderpremie is een automatische premie welke wordt toegekend aan ondernemingen die aan bepaalde criteria voldoen. De onderneming alsook de hinderzone moet aan alle criteria voldoen om in aanmerking te komen.  Eén van die criteria is dat de onderneming een aanvaardbare hoofdactiviteit moet hebben. (zie lijst hierbij)

Hierbij is het van belang erop te wijzen dat enkel de erkende RSZ- of BTW-hoofdactiviteit in aanmerking komt. Andere geregistreerde hoofdactiviteiten of nevenactiviteiten via het ondernemingsloket zijn bijvoorbeeld niet bepalend. Het moet dus gaan om de erkende hoofdactiviteit volgens de RSZ of de BTW-administratie.

 De lijst met de verschillende aanvaarde activiteiten voor de hinderpremie (enkel codes met in de laatste kolom vermelding van het nummer 1) kunt u terugvinden in bijlage.

Als voorbeeld; Nace-code 56210 Catering, bevindt zich in Groep 2 en is enkel geldig voor de Sluitingspremie: Je komt niet in aanmerking voor een hinderpremie? | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be)

Hiervoor komt de onderneming wel in aanmerking, maar dan dient de onderneming minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen te sluiten.

Het is dus opgeletten geblazen, om ervoor te zorgen dat bij de inschrijving van de activiteiten KBO en bij de immatriculatie BTW verder wordt gedacht dan snel iets invullen vermits er in het Noorden van België niet meer moet nagedacht worden inzake "Vestigingswetgeving". Een overeenkomst activiteiten vestigingseenheid, en hoofdactiviteit BTW kan dus belangrijk zijn.

Bron: Vlaioterug